• Enter Your Title

Visie & Beleid

VISIE

Kindercentrum Camelot verleent dagopvang en buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 6 weken tot en met de basisschoolleeftijd. Wij bieden ook opvang aan het gehandicapte kind en vinden het heel belangrijk om ouders met een gehandicapt kind de mogelijkheid te bieden om hun kind op te laten vangen op een gewoon kindercentrum. Het gehandicapte kind wordt niet gezien als een uitzondering maar doet waar mogelijk gewoon mee aan het groepsgebeuren.  Samen met leeftijdsgenootjes, kunnen de kinderen zich, onder leiding van gekwalificeerde medewerkers, in een veilige en sfeervolle omgeving ontplooien. De verzorging voldoet aan de in Nederland algemeen geldende normen en waarden. De inrichting en outillage van Camelot is er in de eerste plaats op gericht de kinderen een ‘tweede’ thuis te bieden. Het zelf laten maken van keuzes wat betreft spel en contacten met andere kinderen krijgt ruime aandacht. Ieder kind wordt als individu gezien en gerespecteerd, waarbij erop gelet wordt dat uw kind zich niet verloren gaat voelen in de groep.  Iedere dag zijn er speciale groepsactiviteiten. Maar bovenal willen wij uw kind een plezierig verblijf bij ons bieden, want een kindercentrum moet in de eerste plaats gewoon leuk zijn!

BELEID

Het pedagogisch beleidsplan is om verschillende redenen op papier gezet. Het is in de eerste plaats belangrijk om voortdurend te werken aan kwaliteit en deze voortdurend te bewaken. Door met elkaar te praten over het werk, worden we bewust van ons eigen handelen en kunnen we onze werkwijze verbeteren. Verder maakt het beleidsplan het mogelijk om het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkster te beoordelen. Het plan bevat immers criteria waaraan het handelen van een pedagogisch medewerkerster getoetst kan worden. Ten slot is het voor de ouders en verzorgers belangrijk dat zij kunnen lezen hoe wij werken met kinderen. Op grond daarvan kunnen zij beoordelen of onze wijze van kinderopvang tegemoet komt aan hun wensen.

Een van de aspecten van het beleidsplan is de ‘Interactie & Communicatie’.

Aan de interactie en communicatie met u wordt veel aandacht besteed. Voor een optimale verzorging is regelmatige afstemming tussen de pedagogisch medewerkers en u van belang. Wij zien graag dat u op de hoogte bent van alle gebeurtenissen binnen Camelot en als er thuis gebeurtenissen zijn die van belang zijn voor een goede opvang van uw kind willen wij deze graag van u weten.

  • Een keer per jaar worden er 10-minuten gesprekken gehouden.
  • Een keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd. Dit kan een thema avond zijn gericht op de leeftijd van uw kind of een informatieve avond.
  • Maandelijks is er een nieuwsbrief, deze komt tegelijk met de factuur voor die maand, hierdoor worden ouders /verzorgers op de hoogte gehouden van eventuele mededelingen. Hierdoor blijven ouders/verzorgers op de hoogte van de veranderingen binnen het kindercentrum.